💕 พช.เมืองระยอง ร่วมประชุมเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านตำบลตะพง ครั้งที่ 2/2564💕

🔊👍>>วันที่ 18 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
🎉นางนารีรัตน์ แย้มกลิ่น พัฒนาการอำเภอเมืองระยอง พร้อมด้วย นายซัมซูรี อีบุ๊ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมประชุมเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านตำบลตะพง ครั้งที่ 2/2564 โดยมีวาระการประชุม ดังนี้
1. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 ภาคีเครือข่ายของกองทุนหมู่บ้านตำบลตะพง ได้แก่
1) องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง
2) ธนาคารออมสิน
3) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองระยอง
4) เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านฯ อำเภอเมืองระยอง
2. รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
3. เรื่องสืบเนื่อง และเรื่องเพื่อทราบ
3.1 โครงการการพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้าน โดยใช้ระบบโปรแกรมการจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (iFund Smart System)
– การเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการ (ข้อมูล / เครื่องคอมพิวเตอร์ / เครื่องพิมพ์ และแบบพิมพ์/คน)
3.2 แนวทางการดำเนินงานและนโยบายการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
– การจัดทำงบการเงิน และทะเบียนคุมต่างๆของกองทุนหมู่บ้าน
– การจัดเก็บข้อมูลรายละเอียดความเคลื่อนไหวการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน ประจำปีบัญชี 2564
– การบริหารจัดการกองทุนฯ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด – 19
– โครงการพักชำระหนี้
🚩ทั้งนี้ นางนารีรัตน์ แย้มกลิ่น พัฒนาการอำเภอเมืองระยอง ได้เพิ่มเติมเกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชนในที่ประชุม ได้แก่ การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และการแต่งกายผ้าไทย พร้อมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่อำเภอเมืองระยอง
💞 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 💞
💞 Change for Good💞

(Visited 31 times, 1 visits today)