💕 พช.เมืองระยอง ร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 💕

🔊👍>>วันที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 15.30 นางนารีรัตน์ แย้มกลิ่น พัฒนาการอำเภอเมืองระยอง และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยการแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านทุจริต เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตสำนึกในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ สร้างความโปร่งใส ป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงานและลดโอกาสในการเกิดการทุจริตภายในหน่วยงาน ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
💞 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 💞
💞 Change for Good💞

(Visited 23 times, 1 visits today)