💕 พช.เมืองระยอง ขับเคลื่อนโครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ 💕

🔊👍>>วันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00 น. ณ ที่ทำการกองทุนแม่บ้านสมานมิตร หมู่ 2 ตำบลกะเฉด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
🎉นางนารีรัตน์ แย้มกลิ่น พัฒนาการอำเภอเมืองระยอง มอบหมาย นางสาวมนสิการ ทิวาศิริ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(นพร.) ลงพื้นที่ขับเคลื่อนโครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ เพื่อพัฒนาศักยภาพให้คณะกรรมการศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอสามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเพื่อส่งเสริมสนับสนุน ให้มีศูนย์เรียนรู้ที่ก่อให้เกิดการพัฒนา แลกเปลี่ยน และเผยแพร่องค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
🚩>> โดยมี นางสาวมนสิการ ทิวาศิริ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมกับนางสาวพัชริน ประดับ ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอเมืองระยอง เป็นวิทยากรบรรยายสร้างความรู้ และความเข้าใจ โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ ดังนี้
– แนวคิดเรื่อง ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน
– ภารกิจและกลไกของการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน
– ข้อมูล/องค์ความรู้และขั้นตอนวิธีดำเนินงานศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน
– จัดทำแผนพัฒนา กำหนดเป้าหมาย แนวทาง และกิจกรรมการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ
💞 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 💞
💞 Change for Good💞

(Visited 37 times, 1 visits today)