💕 พช.เมืองระยอง จัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม 2564💕

🔊👍>>วันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00น. ณ ชายหาดแหลมเจริญ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
⏩นางนารีรัตน์ แย้มกลิ่น พัฒนาการอำเภอเมืองระยอง เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(นพร.) พร้อมด้วย ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (อช.) ในพื้นที่อำเภอเมืองระยอง จำนวน 20 คน และคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล ในพื้นที่อำเภอเมืองระยอง จำนวน 20 คน จัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม 2564 อุทิศถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยดำเนินกิจกรรมเก็บขยะมูลฝอยบริเวณชายหาดแหลมเจริญ เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะและรักษาความสะอาดของชายหาด สร้างการมีส่วนร่วมและสร้างจิตสาธารณะในการช่วยกันรักษาความสะอาด
👍ซึ่งผลที่ได้จากการทำกิจกรรม พบว่า บริเวณชายหาดมีปริมาณขยะลดลง และผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีจิตสำนักในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
💞 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 💞
💞 Change for Good

(Visited 10 times, 1 visits today)