💕 พช.เมืองระยอง ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ💕

🔊👍>> วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองระยอง ชั้น 2 อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

⏩นางนารีรัตน์ แย้มกลิ่น พัฒนาการอำเภอเมืองระยอง เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(นพร.) ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และเพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล ในพื้นที่อำเภอเมืองระยอง ในการดำเนินโครงการมีเนื้อหาวิชา ดังนี้
1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
2. บทบาทหน้าที่ของคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล
3. การเขียนโครงการเพื่อขอรับเงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินทุนหมุนเวียนและเงินอุดหนุน
4. การวิเคราะห์และกลั่นกรองโครงการที่สมาชิกขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
5. จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่ตำบล/อำเภอ
6. การบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

👉ในการดำเนินโครงการครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นางสาวกัลนิกา วุฒาพิทักษ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางชนิดา จันทร์บัว ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองระยอง เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้แก่คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาลในครั้งนี้

💞 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 💞
💞 Change for Good 💕

(Visited 15 times, 1 visits today)