💕 พช.เมืองระยอง ร่วมพิธีเปิดตลาดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพชุมชนเกาะกก Snack Bars “Rice Me” และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกลุ่มอาชีพภาคีเครือข่าย 💕

🔊👍>> วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นายพิศ นันทพูนพิพัฒน์ พัฒนาการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายจารึก ตันเจริญ ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีเปิดตลาดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพชุมชนเกาะกก ณ ที่ทำการกลุ่มฯ ชุมชนเกาะกก ต.เนินพระ อ.เมืองฯ จ.ระยอง โดยมีผู้แทนส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ธ.ก.ส. พนักงาน บริษัท GC ภาคเอกชน ภาคประชาชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีประเด็นที่สำคัญ ดังนี้
1️⃣ ปี 2562 สนง.พัฒนาชุมชน จ.ระยอง พี่เลี้ยงและที่ปรึกษา จัดทำโครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ โดยขอรับงบประมาณจากกองทุนไฟฟ้ามาบตาพุด เพื่อสนับสนุนครุภัณฑ์ทำนาข้าว และการแปรรูปข้าว เป็นเงิน 4.75 ล้านบาท
2️⃣การวางจำหน่าย Snack Bars “Rice Me” ในร้าน Cafe’ Amazon 2,800 สาขาทั่วประเทศ กำหนด 27 พ.ย.2564
3️⃣เปิดตลาดชุมชนเพื่อให้เป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าของกลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในเขตชุมชนเมือง
4️⃣พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ของกลุ่มในรูปแบบเศรษฐกิจใหม่ “ทำน้อย ได้มาก” ลดการใช้พลังงาน และรักษาสิ่งแวดล้อม
5️⃣ตั้งเป้าหมายการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของเครือข่าย ยอด 10 ล้านบาทภายในปี 2565 จะประกาศความสำเร็จ และเรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานในพิธีต่อไป
🌞ในการนี้ นางนารีรัตน์ แย้มกลิ่น พัฒนาการอำเภอเมืองระยอง มอบหมาย นางเสาวนีย์ จิตต์ธรรม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมพิธีเปิดฯ เพื่อร่วมแสดงความยินดีแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพชุมชนเกาะกก🎉
💞 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 💞
💞 Change for Good 💕

(Visited 17 times, 1 visits today)