💕 พช.เมืองระยอง ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเมืองระยอง ครั้งที่ 1/2565 💕

🔊👍>> วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองระยอง ชั้น 2 อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
⏩นายอานนท์ วงศ์แย้ม ปลัดอำเภอรักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองระยอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเมืองระยอง ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนางนารีรัตน์ แย้มกลิ่น พัฒนาการอำเภอเมืองระยอง เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(นพร.) พร้อมด้วยส่วนราชการ และหัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล เข้าร่วมการประชุมฯ โดยมีวาระการประชุมฯ ดังนี้
✅เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1) คำสั่งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดระยอง ที่ 2/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการและติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564
2) การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับผ้าประจำจังหวัดระยอง
✅เรื่องเพื่อทราบ
1) สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอเมืองระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2) การเพิ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอเมืองระยอง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
3) จัดสรรงบประมาณตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
4) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ
5) แผนการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล และแผนการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเมืองระยอง
6) หนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเมืองระยอง โครงการเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้) ปี พ.ศ. 2556 – 2559 (หนี้เก่า) ปี พ.ศ. 2560 – 2564 (หนี้ใหม่)
7) การดำเนินงาน “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
✅เรื่องเพื่อพิจารณา
     -การบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดระยอง
💞 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 💞
💞 Change for Good 💕

(Visited 11 times, 1 visits today)