💕 พช.เมืองระยอง ร่วมลงพื้นที่จัดทำวีดิทัศน์การประเมินศักยภาพความเข้มแข็งของพื้นที่ต้นแบบ โครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” ในพื้นที่บริการเขตศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี งบเงินกู้ ปี 2564💕

🔊👍>> วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นางนารีรัตน์ แย้มกลิ่น พัฒนาการอำเภอเมืองระยอง และนางสาวมนสิการ ทิวาศิริ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วย นายชาตรี มีบุญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) ลงพื้นที่จัดทำวิดีทัศน์เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์การประเมินศักยภาพความเข้มแข็งของพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กรณีศึกษาในพื้นที่บริการเขตศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี งบเงินกู้ ปี 2564 ณ แปลง HLM พื้นที่ 3 ไร่ ของคุณสุกัลยา เขียวกิ่ง บ้านห้วยมะเฟือง หมู่ 15 ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
💞 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 💞
💞 Change for Good 💕

(Visited 32 times, 1 visits today)