💕 พช.เมืองระยอง ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ💕

>> วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.00 น. ณ ห้องปร [...]

อ่านต่อ

💕 พช.เมืองระยอง ร่วมพิธีเปิดตลาดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพชุมชนเกาะกก Snack Bars “Rice Me” และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกลุ่มอาชีพภาคีเครือข่าย 💕

>> วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นายพิศ [...]

อ่านต่อ

💕 พช.เมืองระยอง ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเมืองระยอง ครั้งที่ 1/2565 💕

>> วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.30 น. ณ ห้องปร [...]

อ่านต่อ

💕 พช.เมืองระยอง ร่วมลงพื้นที่จัดทำวีดิทัศน์การประเมินศักยภาพความเข้มแข็งของพื้นที่ต้นแบบ โครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” ในพื้นที่บริการเขตศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี งบเงินกู้ ปี 2564💕

>> วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นางนารี [...]

อ่านต่อ

💕 พช.เมืองระยอง ร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 💕 🔊👍>> วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. นางนารีรัตน์ แย้มกลิ่น พัฒนาการอำเภอเมืองระยอง มอบหมาย นางสาวมนสิการ ทิวาศิริ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 11 และคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านฯ ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เพื่อให้ความช่วยเหลือสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนฯ ณ ที่ทำการกองทุน บ้านต้นลำดวน หมู่ 6 ตำบลเพ อำภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 💞 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 💞 💞 Change for Good 💕

>> วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. นางนารี [...]

อ่านต่อ

💕 พช.เมืองระยอง ลงพื้นที่ตรวจสอบความชำรุดบกพร่องพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบ โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ก่อนคืนหลักประกันสัญญา ประจำปี 2564💕

>> วันที่ 4 พ.ย. 2564 เวลา 15.00 น. และวันที่ 5 พ [...]

อ่านต่อ

💕 พช.เมืองระยอง มอบธงตราสัญลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง💕

🔊👍>> วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นางนาร [...]

อ่านต่อ