💕 พช.เมืองระยอง ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ💕

🔊👍>> วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองระยอง ชั้น 2
🎊นางนารีรัตน์ แย้มกลิ่น พัฒนาการอำเภอเมืองระยอง เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน บัณฑิตอาสาต้นแบบ EEC และนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) พร้อมด้วย เครือข่ายผู้นำ กลุ่ม/องค์กรระดับอำเภอพื้นที่อำเภอเมืองระยอง ได้แก่ ประธานเครือข่าย กทบ. ประธาน กพสอ. ประธานคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลน้ำคอก ประธานคณะกรรมการโครงการ กข.คจ. ประธาน ศอช.ต. และผู้นำ อช.
▶️จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่มีความโปร่งใสปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคประชาชนด้านความโปร่งใส และการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวกรองกานต์ ปานดำ เจ้าพนักงานป้องกันปราบปรามทุจริตชำนาญการพิเศษ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระยอง เป็นวิทยากรดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีกิจกรรมที่สำคัญ ดังนี้
1️⃣การบรรยายเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต (หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา) และแนวทางสื่อสารสร้างความรู้ ความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ ด้านการสร้างความโปร่งใสในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น ผ่านการขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาชุมชนของกรมฯ
2️⃣จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ พร้อมประกาศแนวนโยบายสร้างความโปร่งใส คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาของเครือข่ายภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยการแสดงสัญลักษณ์ เพื่อแสดงความพร้อมในการสร้างความโปร่งใสของหน่วยงาน
💞 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 💞
💞 Change for Good 💕
(Visited 13 times, 1 visits today)