💕 พช.เมืองระยอง ขับเคลื่อน โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ขยายผลบ้านพี่เมืองน้อง ผนึกกำลังสร้างความมั่นคงทางอาหาร EP3 ตอน พัฒนา 💕

🔊👍>> วันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ศาลาทองมาก บ้านหนองจอก หมู่ 1 ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
🎊นางนารีรัตน์ แย้มกลิ่น พัฒนาการอำเภอเมืองระยอง มอบหมาย นายสัมพันธ์ กัณห์อุไร นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน บัณฑิตอาสาต้นแบบ EEC และนักพัฒนารัฐบาลดิจิตอล ร่วมกับผู้นำการเปลี่ยนแปลงตำบลเชิงเนิน ดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ขยายผลบ้านพี่เมืองน้อง ผนึกกำลังสร้างความมั่นคงทางอาหาร EP3 ตอน พัฒนา
⏩โดยมีกิจกรรมสาธิตการทำเครื่องดื่มต้านโควิดจากกระชายขาว ซึ่งใช้วัตถุดิบส่วนใหญ่ภายในชุมชน และดำเนินการสาธิตจากผู้ที่มีความรู้ความชำนาญภายในชุมชน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการต่อยอด พัฒนา จากการใช้สิ่งที่มีอยู่ภายในชุมชนให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดและสร้างความยั่งยืนให้แก่ชุมชน
💞 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 💞
💞 Change for Good 💕
(Visited 7 times, 1 visits today)