💕 พช.เมืองระยอง ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี” โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมที่ 4 กระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือน (HLM) ระดับครัวเรือน 💕

🔊👍>> วันที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 16.00 น. นางนารีรัตน์ แย้มกลิ่น พัฒนาการอำเภอเมืองระยอง เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน บัณฑิตอาสาต้นแบบ EEC และนักพัฒนารัฐบาลดิจิตอล (นพร.) ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี” โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมที่ 4 กระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือน (HLM) ระดับครัวเรือน ณ แปลงของคุณศักดิ์ชาย บุญเกษม บ้านธงหงส์ หมู่ 1 ตำบลกะเฉด อำเภอเมืองระยอง

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน

💞 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 💞
💞 Change for Good 💕

(Visited 19 times, 1 visits today)