💕 พช.เมืองระยอง ร่วมประชุมขับเคลื่อนตำบลมั่นคง พื้นที่ปลอดภัย 💕

🔊👍>> วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. นางนารีรัตน์ แย้มกลิ่น พัฒนาการอำเภอเมืองระยอง และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมประชุมขับเคลื่อนตำบลมั่นคง พื้นที่ปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในพื้นที่อำเภอเมืองระยอง ร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่เพื่อเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองระยอง ชั้น 2
💞 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 💞
💞 Change for Good 💕
(Visited 20 times, 1 visits today)