💕 พช.เมืองระยอง ติดตามการขุดแปลง โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พช. 💕

🔊👍>> วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. >> นางนารีรัตน์ แย้มกลิ่น พัฒนาการอำเภอเมืองระยอง เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ(นพต.)และบัณฑิตอาสาต้นแบบ
🎯>> ลงพื้นที่ โคกหนองนา ติดตามการดำเนินการขุดแปลง ของคุณวาสนา นนทรัตน์ บ้านเขายายชุม ม.1 ต.แกลง อ.เมืองระยอง ร่วมกับช่างควบคุมงานจาก อบต.แกลง กำกับดูแลและให้คำแนะนำในการขุดเพื่อให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานของกรมฯ
💞 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 💞
💞 Change for Good 💕
(Visited 22 times, 1 visits today)