❤️พช.เมืองระยอง ลงพื้นที่ดำเนินการขุดแปลง โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช. ” ต่อด้วยเตรียมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัดและมอบทุนการศึกษาเด็ก “โครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ปี 2564”❤️

📣👍>> วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. โดย นางนารีรัตน์ แย้มกลิ่น พัฒนาการอำเภอเมืองระยอง เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ลงพื้นที่เยี่ยมชม ให้คำแนะนำการขุดแปลงพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบ โครงการ “โคก หนอง นา พช” ณ แปลงของคุณวาสนา นนทรัตน์ บ้านเขายายชุม ม.1 ต.แกลง อ.เมืองระยอง เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแบบมาตรฐานของกรมฯ
📣👍>> เวลา 10.30 น. นางนารีรัตน์ แย้มกลิ่น พัฒนาการอำเภอเมืองระยองและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เตรียมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด โครงการ “เชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปี 2564” ประเภท กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น โดยเป็นโครงการยอดผักกูดอินทรีย์ ณ พื้นที่ของ นางวิภา อะโสด หมู่ 3 ต.แกลง อ.เมืองระยอง
📢🎯>>เวลา 13.00 น. นางนารีรัตน์ แย้มกลิ่น พัฒนาการอำเภอเมืองระยองและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ มอบทุนอุปการะ “โครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ปี 2564” จำนวน 2 ทุน ได้แก่ ด.ญ.พัฒน์นรี ทรัพย์สนอง หมู่ 6 ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง และ ด.ญ.พัทรธิดา ย่องเส็ง หมู่ 2 ต.นาตาขวัญ อ.เมืองระยอง

💕เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565💕
💞Change for Good💞

(Visited 11 times, 1 visits today)