🏠“พช.เมืองระยอง” ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่อำเภอเมืองระยอง 🌻

🏠“พช.เมืองระยอง” ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่อำเภอเมืองระยอง 🌻
🎈วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 – 16.30 น. นางนารีรัตน์ แย้มกลิ่น พัฒนาการอำเภอเมืองระยอง นางปราณี  บัววังโป่ง ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศฯ พนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดระยอง เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมือง พร้อมด้วย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลเพ หมู่ที่ 8 ตำบลกะเฉด และคณะทำงานขับเคลื่อนตำบลฯ ร่วมลงพื้นที่ติดตามฯ ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่ตำบลเพ ตำบลกะเฉดและเทศบาลนครระยอง อำเภอเมืองระยอง โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้
🎯 เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณฯ ให้เป็นไปตามไตรมาส
🎯 การบริหารจัดการหนี้ฯ เกินกำหนดชำระ ให้ลดลงเหลือไม่เกินร้อยละ 5
🎯 ติดตาม ให้กำลังใจลูกหนี้ค้างชำระ ทั้งหนี้เก่าและหนี้ใหม่ พร้อมทั้งแนะนำแนวทางการสิทธิตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 3) และมาตรการพักชำระหนี้
♥️ในการนี้ โดยได้มอบหมายสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองระยอง รวบรวมเอกสาร หลักฐาน ประกอบการใช้สิทธิ์ของสมาชิก ส่งให้จังหวัดดำเนินการโดยเร็ว ทั้งนี้การใช้สิทธิตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 3) ต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 26 มีนาคม 2564 และมาตรการพักชำระหนี้ สำหรับลูกหนี้ที่ถึงงวดชำระ 1 กุมภาพันธ์ – 31 กรกฎาคม 2564 ต้องแจ้งความประสงค์ขอพักชำระหนี้ภายใน 1 พฤษภาคม 2564
✨🥇>>เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 💕Change for Good💞

(Visited 43 times, 1 visits today)