ลงพื้นที่สำรวจ ติดตาม และร่วมสำรวจพื้นที่เป้าหมายร่วมกับนายช่างฯ เพื่อประเมินความเสี่ยง

💕 พช.เมืองระยองโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล 💕
🔊👍>> วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 นางนารีรัตน์ แย้มกลิ่น พัฒนาการอำเภอเมืองระยอง พร้อมทีมงานพัฒนาชุมชน และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.)
🎯>>สำรวจพื้นที่เป้าหมายเพื่อประเมินความเสี่ยงร่วมกับนายช่าง อบต.แกลง,อบต.กะเฉด
🎯>> เพื่อเป็นการเตรียมพื้นที่ก่อนการเข้าปฏิบัติงาน รวมถึงรู้สภาพก่อนที่จะทำการปรับรูปแปลงดิน เช่นตำแหน่งดินเดิมเพื่อใช้เป็นจุดอ้างอิงในการวัดความลึกของหนองตามแบบมาตรฐาน ทำให้หลีกเลี่ยงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในช่วงทำการส่งมอบงาน
🎯>>พร้อมทั้งสอบถามปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกัน
💞 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 💞
💞 Change for Good 💕

(Visited 85 times, 1 visits today)