ประชุมโครงการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเมืองระยอง

💕 “สพอ.เมืองระยอง” ประชุมโครงการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเมืองระยอง 💕
🔊👍วันศุกร์ ที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
👉 โดยนายสุพจน์ ต่ออาจหาญ นายอำเภอเมืองระยอง เป็นประธาน นางนารีรัตน์ แย้มกลิ่น พัฒนาการอำเภอเมืองระยอง เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯและผู้ยื่นเสนอโครงการ ร่วมประชุมโครงการ
👉 โดยอำเภอเมืองมีโครงการที่ขอรับการสนับสนุนฯ >>งบเงินทุนหมุนเวียน(เงินกู้) 2 โครงการ คือ
1 โครงการเลี้ยงปลากระชังและปลูกผัก
2 โครงการกะปิครัวประดับ
👉 เพื่อเป็นแหล่งทุนในการพัฒนาสตรี เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
💞 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 💞

(Visited 24 times, 1 visits today)