🌱🌻 พช.เมืองระยอง ดำเนินโครงการสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 🌻🌱

👑🪴วันที่ 3-5 มีนาคม 2564 ณ หมู่บ้านเป้าหมายในอำเภอเมืองระยอง จ.ระยอง นางนารีรัตน์แย้มกลิ่น พัฒนาการอำเภอเมืองระยอง และทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมือง พร้อมด้วยนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) และทีมบัณทิตอาสาต้นแบบ(EEC) ดำเนินการฝึกอบรมโครงการสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างความเข้าใจให้เกิดการตระหนักในการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิต และการพัฒนาหมู่บ้านที่สมดุลสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้แทนครอบครัวพัฒนา 30 ครัวเรือน การอบรมฯได้ดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งมีกิจกรรมที่สำคัญ ดังนี้
🌷 1. ปฐมนิเทศ และชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ
🌷 2. การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ และวิธีการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
🌷 3. การสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวพัฒนา และการบริหารจัดการชุมชน
🌷 4. การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”
🌷 5. มอบหมายภารกิจ โดยให้ผู้นำชุมชน/ครอบครัวพัฒนา รวมกันพัฒนาหมู่บ้านให้มีระบบการบริหารจัดการชุมชนแบบบูรณาการ สร้างชุมชนแห่งความเกื้อกูล ด้วยการมีส่วนร่วมและแบ่งปันกันในชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป
💕เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 💕 Change for Good 👍

(Visited 23 times, 1 visits today)