สพอ.เมืองระยอง ลงพื้นที่โคกหนองนา ปีงบ 64 และ งบเงินกู้

💕 “สพอ.เมืองระยอง ลงพื้นที่สำรวจและการดำเนินงาน”โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ” 💕
🔊👍วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. ณ หมู่ที่ 1 ตำบลเชิงเนิน และหมู่ 1 ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง
👉 โดย นางนารีรัตน์ แย้มกลิ่น พัฒนาการอำเภอเมืองระยอง และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนฯ ลงสำรวจพื้นที่ ดังนี้
1. เพื่อทำความเข้าใจ สำรวจและชี้แจงให้เจ้าของพื้นที่ที่จะร่วมโครงการฯ งบประมาณ 2564 ณ หมู่ 1 ตำบลเชิงเนิน ให้เข้าใจหลักการแนวทางในการเข้าร่วมโครงการ พร้อมทั้งสำรวจพื้นที่ และความพร้อมของเจ้าของแปลงให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
2. หมู่ 1 ต.แกลง ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมแปลงของเจ้าของ โดยป้าวาสนา ได้ทำการเปลี่ยนพื้นที่จากสวนยางพาราสู่ทฤษฎีใหม่ฯ ซึ่งเป็นพี้นที่ร่วมโครงการฯ งบเงินกู้ ระยะที่ 1
👉 การดำเนินงานโครงการนี้ นอกจากจะทำให้พื้นที่มีสภาพแวดล้อมที่ดีแล้ว สิ่งที่ได้รับตามมาก็คือการพัฒนาคน เพราะทุกคนจะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สังคมจะเกิดความมั่นคงทั้งในด้านอาหารและการเงิน
💞 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี2565 💞
Change for Good

(Visited 95 times, 1 visits today)