นางนารีรัตน์ แย้มกลิ่น

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเมืองระยองสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองระยอง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย สพอ. เมืองระยอง วันที่ 11 ม.ค. 2565

💕 พช.เมืองระยอง ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอเมืองระยอง (คจพ.อ.เมืองระยอง) ครั้งที่ 1/2565 💕