รายงานการพัฒนาหมู่บ้าน (VDR) ปี 2560

เข้าชม 324 ครั้ง

รายงานการพัฒนาหมู่บ้าน (VDR) ได้สรุปวิเคราะห์ข้อมูล สภาพทั่วไป ข้อมูลพื้นฐาน สภาพ ปัญหาความต้องการ จุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรค โอกาสของชุมชน ในการพัฒนาหมู่บ้าน และได้ประเมินสถานะการ พัฒนาหมู่บ้านในรอบปีที่ผ่านมา โดยนำผลการวิเคราะห์ข้อมูล จปฐ. ปี 2560 และข้อมูล กชช. 2ค ปี 2560 มาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนเพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศชุมชน โดยใช้โปรแกรม Community Information Radar Analysis เพื่อต้องการให้ชุมชนได้วิเคราะห์และทราบถึงปัญหาของชุมชนเอง โดย มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ได้อย่างน้อย ๑ ด้าน เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของคนในชุมชนให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี ให้เกิดเป็นรูปธรรมขึ้นได้ โดยนำข้อมูลสำคัญของชุมชนมาวิเคราะห์ เช่น ข้อมูล ความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน(กชช. ๒ค) และข้อมูลอื่น ๆ ที่มีในชุมชน หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง กับชุมชน รวมทั้งความต้องการที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไป โดยมีรายงานการพัฒนาหมู่บ้านดังนี้

1.บ้านแม่น้ำ ต.หนองกลางนา

2.บ้านท่าใหญ่ ต.คุ้งน้ำวน

3.บ้านหนองโป่ง ต.ดอนแร่

4.บ้านบางป่า ต. บางป่า

5.บ้านนา ต.เกาะพลับพลา60

6.บ้านตะโก ตำบลคูบัว

 

(Visited 324 times, 1 visits today)