พัฒนาการอำเภอเมืองราชบุรีลงพื้นที่บ้านหนองมะตูมศึกษาบริบทชุมชนเพื่อศึกษารูปแบบสัมมาชีพชุมชน แก้ไขปัญหาความยากจน บ้านหนองมะตูม หมู่9 ต.ดอนแร่อ.เมืองราชบุรี