วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองราชบุรี นางสาวสุภวันย์ ชวินโรจน์พงศา พัฒนาการอำเภอเมืองราชบุรี เป็นประธานในการรับการติดตามงาน นิเทศ/ตรวจเยี่ยม พัฒนากรบรรจุใหม่ รุ่น 113 คือ นางสาวอรยา อดิศัยสัมพันธ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ ของนางสาววาสนา ยึดเหนี่ยว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี โดยมีนางสาวณัฐรัตน์ ลิ้มไพเงิน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พัฒนากรพี่เลี้ยง ร่วมให้การสนับสนุน และให้ข้อมูล ซึ่งการติดตามงานในครั้งนี้ส่งผลให้ นางสาวอรยา อดิศัยสัมพันธ์ พัฒนากรบรรจุใหม่มีแนวทางในการดำเนินงานตามหลักการพัฒนาชุมชน ทั้งภาควิชาการและภาคปฏิบัติ