โครงสร้างบุคคลากร

นางสาวสุภวันย์ ชวินโรจน์พงศา

พัฒนาการอำเภอเมืองราชบุรี

นางเรณู จึงเจริญ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลดอนตะโก ตำบลคุ้งน้ำวน และตำบลคูบัว

นางสาวณัฐรัตน์ ลิ้มไพเงิน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลดอนแร่ และเขตเทศบาลตำบลหลุมดิน

นางสาวนตพร โชติพันธ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลพิกุลทอง ตำบลบางป่าและตำบลสามเรือน

นายสุริยา สุริยันต์

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
รับผิดชอบตำบลหินกอง ตำบลน้ำพุและเทศบาลตำบลหลักเมือง

นายชัยธวัช สาลีติด

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลท่าราบ ตำบลห้วยไผ่ ตำบลเขาแร้ง และตำบลหนองกลางนา

นาย มูฮำหมัดอามิง หะยีมะลี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลเจดีย์หัก ตำบลเกาะพลับพลา และเทศบาลตำบลเขางู

นายสิรภพ ลีละสกุลมีเกียรติ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบ ตำบลคุ้งกระถิน และเทศบาลตำบลห้วยชินสีห์

นางสาวอรยา อดิศัยสัมพันธ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลบ้านไร่

(Visited 789 times, 1 visits today)