โครงสร้างบุคคลากร

นายธนิศร ศรีก๊กเจริญ

พัฒนาการอำเภอเมืองราชบุรี

นางสาวณัฐรัตน์ ลิ้มไพเงิน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลดอนแร่ และเขตเทศบาลตำบลหลุมดิน

นางสาวนตพร โชติพันธ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลพิกุลทอง ตำบลบางป่า และตำบลสามเรือน

นายสุริยา สุริยันต์

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
รับผิดชอบตำบลหินกอง ตำบลน้ำพุ ตำบลโคกหม้อ ตำบลพงสวาย และเทศบาลตำบลหลักเมือง

นายชัยธวัช สาลีติด

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลท่าราบ ตำบลห้วยไผ่ ตำบลเขาแร้ง และตำบลหนองกลางนา

นางสาวยามีล๊ะ มะแอ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลบ้านไร่ ตำบลคุ้งกระถิน และเทศบาลตำบลห้วยชินสีห์

นางสาวพรทิพา สุขจิตดี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลเจดีย์หัก ตำบลเกาะพลับพลา และเทศบาลตำบลเขางู

นางสาวกัลยา อินทรสุวรรณ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลดอนตะโก ตำบลคุ้งน้ำวน และตำบลคูบัว

(Visited 1,606 times, 1 visits today)