ประวัติความเป็นมา

ประวัติอำเภอเมืองราชบุรี

อำเภอเมืองราชบุรี  เดิมเป็นที่ตั้งเมืองเรียกว่า “ เมืองราชบุรี”  มีฐานะเป็นมณฑลราชบุรี อันเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักร  “ทวาราวดี” ของชนชาติลาว    นอกจากนี้ยังปรากฏว่ามีชาวอินเดียและเขมรได้มาตั้งหลักแหล่งทำมาหากินในเมืองนี้ ทั้งชื่อเมืองราชบุรีนี้ ก็ปรากฏว่าได้นำเอาชื่อเมืองไทยในอินเดียมาตั้งเป็นชื่อเมืองขึ้น เล่าต่อๆ กันมาว่า  เมืองราชบุรีนี้ พระเจ้าศรีธรรมาโศกราชกษัตริย์ ผู้ปกครองมัชฌิมประเทศเป็น ผู้สร้างเมื่อพุทธศักราช  210  ฐานะเป็นเมืองลูกหลวงของมัชฌิมประเทศ  ตัวเมืองเดิมตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านไร่  (เดิมชื่อตำบลอู่เรือ) อำเภอเมืองราชบุรี ในปัจจุบัน ต่อมาเมืองราชบุรี ได้ร้างไปประมาณ  300 – 400  ปี ภายหลังพระเจ้าอู่ทอง (เจ้าเมืองอู่ทอง) ได้สร้างเมืองราชบุรีขึ้นใหม่ที่วัดมหาธาตุ ซึ่งอยู่ทางทิศเหนือของศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า)  ฝั่งขวาของแม่น้ำแม่กลอง ต่อมาเมื่อ พ.ศ.  2360  (ร.ศ.36) ในรัฐสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยแห่งกรุงรัตนโกสินทร์  ทรงโปรดเกล้าให้ย้ายเมืองราชบุรี มาตั้งอยู่ทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำแม่กลองคือทั้งจังหวัดทหารบก  ครั้นปี   พ.ศ. 2440   (ร.ศ.116)  ได้เริ่มจัดระเบียบการปกครองท้องที่มีข้าหลวงเทศาภิบาลขึ้น จึงได้ย้ายเมืองราชบุรี  มาตั้งอยู่  ณ  ศาลากลางจังหวัดราชบุรี (หลังเก่า)

การจัดปกครอง ท้องที่ในครั้งนั้น  ได้แบ่งการปกครองท้องที่ออกเป็น  5 อำเภอ เฉพาะอำเภอเมืองราชบุรี เดิมตั้งอยู่ ที่ตำบลธรรมมาเสนอำเภอโพธารามห่างจากที่ตั้งตัวอำเภอเมืองปัจจุบันขึ้นไปทางเหนือประมาณ  350  เส้น ในครั้งนั้นจึงเรียกว่า “แขวง” ต่อมา พ.ศ. 2441 (ร.ศ. 117) จึงได้ย้ายที่ว่าการอำเภอจากตำบลธรรมมาเสน มาตั้งที่ ถนนอัมรินทร์ตำบลหน้าเมือง ครั้นต่อมาบริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองราชบุรี ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง  เป็นศูนย์การค้าจึงได้ย้ายที่ว่าการอำเภอเมืองราชบุรี ไปปลูกสร้างที่ถนนอำเภอ (ติดกับศาลากลางจังหวัดราชบุรี) ตั้งแต่ปี 2517 จนถึงปัจจุบัน

การปกครองส่วนภูมิภาค

อำเภอเมืองราชบุรีแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 22 ตำบล 187 หมู่บ้าน 35 ชุมชน

1. หน้าเมือง (Na Mueang)               12. น้ำพุ (Nam Phu)
2. เจดีย์หัก (Chedi Hak)               13. ดอนแร่ (Don Rae)
3. ดอนตะโก (Don Tako)               14. หินกอง (Hin Kong)
4. หนองกลางนา (Nong Klang Na)               15. เขาแร้ง (Khao Raeng)
5. ห้วยไผ่ (Huai Phai)               16. เกาะพลับพลา (Ko Phlapphla)
6. คุ้งน้ำวน (Khung Nam Won)               17. หลุมดิน (Lum Din)
7. คุ้งกระถิน (Khung Krathin)               18. บางป่า (Bang Pa)
8. อ่างทอง (Ang Thong)               19. พงสวาย (Phong Sawai)
9. โคกหม้อ (Khok Mo)               20. คูบัว (Khu Bua)
10. สามเรือน (Sam Ruean)               21. ท่าราบ (Tha Rap)
11. พิกุลทอง (Phikun Thong)               22. บ้านไร่ (Ban Rai)

บทบาทหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

บริหารงานพัฒนาชุมชนและการบริหารการพัฒนาในส่วนที่เกี่ยวข้องในอำเภอให้เป็นไปตามนโยบายของอำเภอจังหวัด กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาล ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาแนะนำในการส่งเสริมศักยภาพของผู้นำชุมชน องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนในการบริหารจัดการชุมชนการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชน การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในระดับอำเภอ ตำบล หมู่บ้านทั้งในด้านวิชาการและการปฏิบัติงานประสานงานและปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน ผู้นำชุมชน อาสาสมัคร องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนจัดทำศูนย์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนระดับอำเภอจัดเก็บและหรือประสาน การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนรวบรวมและทำแผนงาน/โครงการของอำเภอในส่วนที่เกี่ยวข้องตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและให้บริการองค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนในการบริหารและดำเนินงานเกี่ยวกับ ระบบข้อมูลและแผนงาน/โครงการ นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบัญงานธุรการทั่วไปงานการเจ้าหน้าที่ งานงบประมาณการเงินและบัญชี งานประชาสัมพันธ์และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

(Visited 4,127 times, 1 visits today)