สพอ เมืองราชบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)

เข้าชม 14 ครั้ง

ข่าวของคนเมืองโอ่ง
สพอ เมืองราชบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)
วันพุธที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30-16.30 น นางสาว สุภวันย์ ชวินโรจน์พงศา พัฒนาการอำเภอเมืองราชบุรี ได่ร่วมประชุมตามวาระการประชุม คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ณ ห้องประชุม ที่ว่าการอำเภอเมืองราชบุรี โดยมี นายนคร ศิวิลัย ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองราชบุรี เป็นประธานการประชุมครั้งนี้
โดยมีวาระการประชุมดังนี้
1.ทบทวนคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ และคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านต่างๆ
2.กำหนดประเด็นปัญหา อย่างน้อย 2 ปัญหา
3.แนวทางการขับเคลื่อนการพํมนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอเมืองราชบุรี
✅ การดำเนินงานครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยเคร่งครัด✅
📸🗞️ ภาพข่าว/รายงาน : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองราชบุรี
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll #Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 14 times, 1 visits today)