สพอ.เมืองราชบุรี ดำเนินงานโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ขยายผล บ้านพี่เมืองน้อง ผนึกกำลังสร้างความมั่นคงทางอาหาร

เข้าชม 7 ครั้ง

ข่าวของคนเมืองโอ่ง
🏝️สพอ.เมืองราชบุรี ดำเนินงานโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ขยายผล บ้านพี่เมืองน้อง ผนึกกำลังสร้างความมั่นคงทางอาหาร🏝️
🕤วันที่ 17 กันยายน 2564
🏚 🕤เวลา 09.30 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองราชบุรี โดยนางสาวสุภวันย์ ชวินโรจน์พงศา พัฒนาการอำเภอเมืองราชบุรี
มอบหมายนางเรณู จึงเจริญ พัฒนากรผู้ประสานงานประจำตำบลคุ่งน้ำวน ดำเนินงานโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ขยายผล บ้านพี่เมืองน้อง ผนึกกำลังสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยไม่ใช้งบประมาณ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผู้นำตำบลคุ้งน้ำวน ณ วัดท่าสุวรรณ บ้านม้าลาย หมู่ที่ 2 ตำบลคุ่งน้ำวน
อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
🌲โดยมีวัตถุประสงค์
– เพื่อขยายผลขีดความสามารถผู้นำการเปลี่ยนแปลงจากบ้านพี่เมืองน้อง “ผนึกกำลังสร้างความมั่นคงทางอาหาร” รองรับสถานการณ์วิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019
– เพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือระหว่างผู้นำชุมชน เครือข่ายในพื้นที่และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองราชบุรี ผนึกกำลังสร้างความมั่นคงทาอาหาร ในลักษณะ “ตู้ยาข้างบ้าน ตู้อาหารข้างครัว”
– เพื่อสร้างการพึ่งตนเองและรองรับภัยพิบัติ ต่างๆ รูปแบบการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ในลักษณะ “ตู้ยาข้างบ้าน ตู้อาหารข้างครัว”
😷ในการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ได้ดำเนินการตามมาตรการเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
📝📸ข่าว/ภาพ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองราชบุรี
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPTOSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 7 times, 1 visits today)