สพอ.เมืองราชบุรี เร่งรัดแผนพัฒนาตำบล เพื่อการพัฒนาตำบล

เข้าชม 5 ครั้ง

⌚️เวลา 08.30 น. นางสาวสุภวันย์ ชวินโรจน์พงศา พัฒนาการอำเภอเมืองราชบุรี มอบหมายให้นายสุริยา สุริยันต์ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลพงสวายพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองราชบุรี ลงพื้นที่จัดประชุมแผนพัฒนาระดับตำบลพงสวาย โดยมีคณะกรรมการบริหารงานตำบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.) ตำบลพงสวายณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหลักเมือง

👬👭การประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการบริหารงานตำบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.) ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.) และผู้เกี่ยวข้องนำแผนชุมชนหรือแผนพัฒนาหมู่บ้านในตำบลมาวิเคราะห์ร่วมกัน ว่าในตำบลมีปัญหาอะไรบ้าง ปัญหาเกิดจากปัจจัยภายในหรือปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่ในตำบล เพื่อมาประมวลผลกำหนดจัดทำแผนและโครงการในพื้นที่เขตตำบลต่อไป

📷📽ภาพ/ข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองราชบุรี

(Visited 5 times, 1 visits today)