สพอ.เมืองราชบุรี ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ระดับอำเภอ

เข้าชม 12 ครั้ง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองราชบุรี ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความ
มั่นคงทางอาหาร” ระดับอำเภอ โดยมีนายทศพล เผื่อนอุดม นายอำเภอเมืองราชบุรี เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองราชบุรี
ที่ว่าการอำเภอเมืองราชบุรี
การประชุมครั้งนี้ พัฒนาการอำเภอเมืองราชบุรี ได้ชี้แจงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว
เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ระดับอำเภอ วัตถุประสงค์และความสำคัญของการของแผนการขับเคลื่อนแผนการปฏิบัติการฯ อีกทั้งได้ทบทวน
บทบาทหน้าที่คณะกรรมการฯ เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชนได้มอบหมาย
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ทั้งนี้ พัฒนาการอำเภอเมืองราชบุรี ได้แจกเมล็ดพันธุ์ผัก อาทิ ผักบบุ้ง ผักชี กวางตุ้ง คะน้า เป็นต้น
ให้แก่คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ เพื่อไปปลูก ณ บ้านพักหรือสำนักงานของตนสังกัด ให้เป็นแบบอย่างแก่ประชาชนที่เข้ามาติดต่อ
ราชการหรือประชาชนในหมู่บ้าน

(Visited 12 times, 1 visits today)