เที่ยวบ้านฉัน OTOP นวัตวิถีบ้านหนองนางแพรว

เข้าชม 157 ครั้ง

บ้านหนองนางแพรว เป็นชุมชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักและทำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลไม้ มีผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากชุมชนร่วมกันแปรรูป และจำหน่ายเป็นของฝาก เช่น น้ำตาลงบอ้อย

คำขวัญหมู่บ้าน : บ้านหนองนางแพรว  แหล่งเกษตรอินทรีย์  ถิ่นคนสามัคคี  วิถีพอเพียง

(Visited 157 times, 1 visits today)