เที่ยวบ้านฉัน OTOP นวัตวิถีบ้านนาหนอง

เข้าชม 60 ครั้ง

บ้านหนองขาม มีวิถีชีวิตชุมชนและวัฒนธรรมของชาวไท – ยวน ที่มีเอกลักษณ์วัฒนธรรม เช่น ภาษาและสำเนียงไทยวนคล้ายกับทางภาคเหนือของไทย มีการอนุรักษ์ทอผ้า และมีกลุ่มทอผ้าจก
เสาร์ – อาทิตย์ มีตลาดที่มีชื่อว่า “ต๋าหลาด ไท – ยวน”
สโลแกนหมู่บ้าน : กราบรอยพระพุทธบาท    เที่ยวต๋าหลาดไท – ยวน  ชวนเก็บผักปลอดสารพิษ  ดูงานหมูหลุม  แลกลุ่มทอผ้า  เลอค่าภาพจิตรกรรม

Facebook : https://bit.ly/2T5Xdq4

(Visited 60 times, 2 visits today)