นายนพพงศ์ หวานสนิท

พัฒนาการอำเภอเมืองระนอง

นางปัทมา ชูสิงห์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลหาดส้มแป้น ตำบลบางริ้น และตำบลเกาะพยาม

นางสาวรติรัต จันทร์วัฒนเดชากุล

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
รับผิดชอบตำบลทรายแดง และตำบลปากน้ำ

นางสาวดวงจันทร์ แซ่ลิ้ว

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลบางนอน

(Visited 468 times, 1 visits today)