☀️ระนองต้องมา☀️
⛰”ภูเขาสวย ทะเลใส อุ่นไอน้ำแร่🌊
☘️ Change For Good ☘️

🗓 วันพุธที่ 20 มกราคม 2564
📰 สพอ.เมืองระนอง เข้าร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2564

➡️ นายชัยวุฒิ บุตรศรี ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองรักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองระนอง พร้อมด้วยนายนพพงศ์ หวานสนิท พัฒนาการอำเภอเมืองระนอง และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลงานการพิจารณารางวัล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านบางริ้น ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โดยมีนายมาโนช สรศิลป์ กำนันหมู่ที่ 2 บ้านบางริ้น เข้าร่วมประเมินผลงานการพิจารณารางวัลดังกล่าว

➡️ ในการนี้การพิจารณาคัดเลือกกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ปฎิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ เสียสละ และทุ่มเทความรู้ ความสามารถ ในการ “บำบัดทุกข์บำรุงสุข” ให้แก่พี่น้องประชาชนในตำบลและหมู่บ้านเป็นสำคัญ

➡️ ทั้งนี้สพอ.เมืองระนอง ได้ร่วมนำสินค้า OTOP Mobile โดยมีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ร่วมจำหน่ายสินค้า อาทิเช่น เครื่องประดับจากผ้าปาเต๊ะ เครื่องแกง ผลิตภัณฑ์จากผ้ามัดย้อม สบู่ โลชั่นจากสมุนไพร เป็นต้น เพื่อสร้างโอกาสในการจำหน่ายและสร้างรายได้ให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP

(Visited 7 times, 1 visits today)