“ร่วมแรง ร่วมใจ เอามื้อสามัคคี”

☀️ระนองต้องมา☀️
⛰”ภูเขาสวย ทะเลใส อุ่นไอน้ำแร่🌊
☘️ Change For Good ☘️

วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564

“ร่วมแรง ร่วมใจ เอามื้อสามัคคี”

นายนพพงศ์ หวานสนิท พัฒนาการอำเภอเมืองระนอง มอบงานตามภารกิจให้กับนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ตามโครงการโคก หนอง นา โมเดล ลงพื้นที่เพื่อดำเนินงานภายใต้กิจกรรม “ร่วมแรง ร่วมใจ เอามื้อสามัคคี” ครั้งที่ 1 ณ บ้านนายทวีศักดิ์ ธนวัฒน์ธนากุล หมู่ที่2 ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนองจังหวัดระนอง ซึ่งเป็นครัวเรือนกลุ่มเป้าหมายโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนอง นา โมเดล ระดับ(Household Lab Model for Quality of Life : HLM) พื้นที่ขนาด 1 ไร่โดยได้ดำเนินกิจกรรมออกแบบแปลน เก็บตัวอย่างดิน นำมาวิเคราะห์เพื่อวางแผนให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ทั้งนี้ ในการดำเนินกิจกรรมฯดังกล่าว นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ ได้นำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนองนา โมเดล “กิจกรรมที่1 ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบของหนองนาโมเดลมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบ

(Visited 10 times, 1 visits today)