ร่วมวางแผนการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนองนา โมเดล”

☀️ระนองต้องมา☀️
⛰”ภูเขาสวย ทะเลใส อุ่นไอน้ำแร่🌊
☘️ Change For Good ☘️

วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564

ร่วมวางแผนการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนองนา โมเดล” ก่อนลงปฏิบัติงานจริงในวันนี้

นายนพพงศ์ หวานสนิท พัฒนาการอำเภอเมืองระนอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองระนองและนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ตามโครงการโคก หนอง นา โมเดล ร่วมวางแผนการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลงปฏิบัติงานในวันนี้ โดยมีการวางแผนการดำเนินงานภายใต้กิจกรรมที่จังหวัดกำหนด เช่น ออกแบบแปลน โดยการนำองค์ความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมมาสนับสนุน ส่งเสริมครัวเรือนต้นแบบ การวิเคราะห์ดินโดยการนำดินจากพื้นที่มาทำการวิเคราะห์สภาพดินเพื่อวางแผนให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นต้น

ในการนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองระนอง มีครัวเรือนพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามโครงการพัฒนาพื้นที่ทำแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่”โคก หนอง นาโมเดล “ระดับ(Household Lab Model for Quality of Life : HLM) พื้นที่ขนาด 1 ไร่ โดยมีการแบ่งพื้นที่การลงดำเนินงาน ทั้ง 19 ครัวเรือนต่อไป

ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนห้องประชุมศูนย์ดิจิทัลชุมชน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จากนายปรารมณ์ นาคบำรุง ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนจังหวัดระนอง

(Visited 5 times, 1 visits today)