สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองระนอง

จังหวัดระนอง

นายนพพงศ์ หวานสนิท

พัฒนาการอำเภอเมืองระนอง

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน