✨สพอ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ ติดตามสนับสนุนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 🤝

<<ประจวบคีรีขันธ์>> วันที่ 5 พ.ค. 2565 นายธ [...]
อ่านเพิ่มเติม

✨สพอ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ เดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 🤝

<<ประจวบคีรีขันธ์>> วันที่ 2 พ.ค. 2565 . นา [...]
อ่านเพิ่มเติม

✨สพอ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประชุมศูนย์อำนวยการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ (ศจพ.อ)✨

<<ประจวบคีรีขันธ์>> วันที่ 29 เมษายน 2565 น [...]
อ่านเพิ่มเติม

✨สพอ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)✨

<<ประจวบคีรีขันธ์>> วันที่ 26 เมษายน 2565 น [...]
อ่านเพิ่มเติม

📢 สพอ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ มอบสิ่งของอุปโภค บริโภคให้กับครัวเรือนเป้าหมายขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

<< ประจวบคีรีขันธ์ >> วันที่ 21 เมษายน 2565 [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ “ลงพื้นที่ตรวจรับโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล✨

<<ประจวบคีรีขันธ์>> วันที่ 21 เมษายน 2565 น [...]
อ่านเพิ่มเติม

📢 สพอ. เมืองประจวบคีรีขันธ์ #เยี่ยมครัวเรือนเกษตรกรผู้เข้าร่วมตาม #โครงการเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย 🪴

<< ประจวบคีรีขันธ์ >> วันที่ 21 เมษายน 2565 [...]
อ่านเพิ่มเติม