สพอ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกันมอบสิ่งของอุปโภค บริโภคให้กับครัวเรือนเป้าหมายขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

<< ประจวบคีรีขันธ์ >> วันที่ 11 สิงหาคม 256 [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.เมืองประจวบฯ ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

<ประจวบคีรีขันธ์>> วันที่ 11 สิงหาคม 2565 นางส [...]
อ่านเพิ่มเติม

#สพอเมืองประจวบคีรีขันธ์ #จัดประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์เพื่อติดตามผล/สนับสนุนการดำเนินงาน เพื่อการขับเคลื่อนงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 นางสาวเกวลิน โมรา ผู้อำนวยการกลุ [...]
อ่านเพิ่มเติม