📢 สพอ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินโครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 นายธนิศร ศรีก๊กเจริญ พัฒนาการ [...]
อ่านเพิ่มเติม

📢 สพอ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ ขับเคลื่อนโครงการจัดตั้งศูนย์จัดการทุนชุมชน ส่งเสริมการบริหารจัดการหนี้ภาคครัวเรือนของประชาชน โดยศูนย์จัดการกองทุนชุมชน

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 นายธนิศร ศรีก๊กเจริญ พัฒนาการ [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ เยี่ยม ไร่อำนวยชัย “ศูนย์เรียนรู้ เกษตรรอบบ้านเศรษฐกิจพอเพียง” ในวิสัยทัศน์ สร้างเกษตรเพิ่มความมั่นคงทางอาหารบนพื้นฐานหลักเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 นายธนิศร ศรีก๊กเจริญ พัฒนาการ [...]
อ่านเพิ่มเติม

📢 สพอ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ เยี่ยมครัวเรือนเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 นายธนิศร ศรีก๊กเจริญ พัฒนาการ [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประชุมเชิงปฏิบัติการ Mobile Clinic สร้างสุขกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล

📢 สพอ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประชุมเชิงปฏิบัติการ Mobile [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ เยี่ยมครัวเรือนเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย

📢 สพอ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ เยี่ยมครัวเรือนเกษตรกรผู้เข้ [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประชุมชุดปฏิบัติการทีมพี่เลี้ยงขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

📢 สพอ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประชุมชุดปฏิบัติการทีมพี่เลี [...]
อ่านเพิ่มเติม