📢 สพอ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ “ลงพื้นที่ตรวจรับโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา “

วันที่ 17 มีนาคม 2565 นายธนิศร ศรีก๊กเจริญ พัฒนาการอำเภ [...]
อ่านเพิ่มเติม

📢✨สพอ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ เยี่ยมชม “ศูนย์เรียนรู้ เกษตรรอบบ้านเศรษฐกิจพอเพียง” ไร่อำนวยชัย เพื่อหาแนวทางพัฒนาและขยายผลการน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ

วันที่ 15 มีนาคม 2565 นายธนนท์ พรรพีภาส นายอำเภอเมืองปร [...]
อ่านเพิ่มเติม

📢 สพอ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกันมอบสิ่งของอุปโภค บริโภคให้กับครัวเรือนเป้าหมายขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 15 มีนาคม 2565 นายธนนท์ พรรพีภาส นายอำเภอเมืองปร [...]
อ่านเพิ่มเติม

📢 สพอ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จัด โครงการแสดงผลสำเร็จงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเสริมสร้างภาพลักษณ์คนกองทุนและเครือข่ายอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2565

วันที่ 8 มีนาคม 2565 ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ร [...]
อ่านเพิ่มเติม

📢 สพอ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับพื้น

วันที่ 7 มีนาคม 2565 นายธนนท์ พรรพีภาส นายอำเภอเมืองประ [...]
อ่านเพิ่มเติม

📢 สพอ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกันมอบสิ่งของอุปโภค บริโภคให้กับครัวเรือนเป้าหมายขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 3 มีนาคม 2565 10:00 น. นายธนนท์ พรรพีภาส นายอำเภ [...]
อ่านเพิ่มเติม

📢 สพอ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินโครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายธนิศร ศรีก๊กเจริญ [...]
อ่านเพิ่มเติม