โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” แปลงนางกุหลาบ แฝงแก้ว ในพื้นที่หมู่ 5 บ้านหนองเสือ ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โดยครัวเรือนต้นแบบได้แนะนำเคล็ดไม่ลับวิธีเก็บผักจากสวนอ [...]
อ่านเพิ่มเติม

🌊🌼พช.เมืองประจวบคีรีขันธ์🌊🌼 ร่วมกันมอบสิ่งของอุปโภค บริโภคให้กับครัวเรือนเป้าหมายขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พช.เมืองประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกันมอบสิ่งของอุปโภค บริโภคใ [...]
อ่านเพิ่มเติม

🌊🌼พช.เมืองประจวบคีรีขันธ์🌊🌼 ติดตามการดำเนินโครงการเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

พช.เมืองประจวบคีรีขันธ์ ติดตามการดำเนินโครงการเงินอุดหน [...]
อ่านเพิ่มเติม

🌼พช.เมืองประจวบคีรีขันธ์🌊🌼 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4 น้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พช.เมืองประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุง [...]
อ่านเพิ่มเติม

🎗สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ร่วมกิจกรรม จิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำคลองบึง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 🎗

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ร่วมกิจกรรม [...]
อ่านเพิ่มเติม