นางสาวเกวลิน โมรา

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการพัฒนา รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์

นางชนิดา กรีแสง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวกมลทิพย์ สติภา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวญาณิศา ธรรมปัญญาสกุล

นักวิชาการพัฒนาชุมชน

นางสาวกเสาวภา สินสุภา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

(Visited 644 times, 1 visits today)