โครงสร้างบุคคลากร

นายธนิศร ศรีก๊กเจริญ

พัฒนาการอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์

นางชนิดา กรีแสง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวกมลทิพย์ สติภา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวญาณิศา ธรรมปัญญาสกุล

นักวิชาการพัฒนาชุมชน

นางสาวกนกทิพย์ เกษมสุขไพศาล

อาสาพัฒนา

(Visited 575 times, 1 visits today)