โครงสร้างบุคคลากร

นางรัตนากร ศรวัฒนา

พัฒนาการอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์

นางชนิดา กรีแสง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาววาสินี รัศมี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายพรเทพ บุญเสวตต์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

(Visited 428 times, 1 visits today)