#สพอเมืองประจวบคีรีขันธ์ #จัดประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์เพื่อติดตามผล/สนับสนุนการดำเนินงาน เพื่อการขับเคลื่อนงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์

⏰วันอังคาร ที่ 19 กรกฎาคม 2565
นางสาวเกวลิน โมรา ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนโดยมีรายละเอียดการประชุมที่สำคัญ ดังนี้
🖌 1. การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565
🖌 2. การดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
🖌 3. การดำเนินงาน 1 พัฒนากร 1 กลุ่มออมทรัพย์
🚫การประชุมในครั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019)โดยเคร่งครัด
📷ภาพ/ข่าว: สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
อาจเป็นรูปภาพของ 19 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ ผู้คนกำลังยืน
(Visited 12 times, 1 visits today)