📢📢 Kick off “1 พัฒนากร 1 กลุ่มออมทรัพย์ฯ” เมืองประจวบฯ 💰

<< ประจวบคีรีขันธ์ >>
วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 18:00 น.
🌿 ✨นายดำรงค์ มากระจัน พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางสาวเกวลิน โมรา ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการออม “ส่งเสริมการออมภาคประชาชน” ในพื้นที่หมู่ 1 บ้านหนองกก ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมืองประจวบตีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
📸 📄 ภาพข่าว/รายงาน : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน และ ผู้คนกำลังยืน
(Visited 7 times, 1 visits today)