✨สพอ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ ติดตามสนับสนุนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 🤝

<<ประจวบคีรีขันธ์>> วันที่ 18 กรกฎาคม 2565
➡️ ✨นายธนนท์ พรรพีภาส นายอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ นางสาวเกวลิน โมรา หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนลงพื้นที่ติดตามการช่วยครัวเรือนที่พบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง ในตำบลเกาะหลัก พร้อมทั้งได้รับการบูรณาการให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างบ้านจากสำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และได้รับการสนับสนุนช่างสร้างบ้านจากคณะกรรมการหมู่บ้านหนองแก และ ทีมงาน อบต.เกาะหลัก
ณ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
(Visited 4 times, 1 visits today)