สพอ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ ติดตามสนับสนุนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 🤝

<<ประจวบคีรีขันธ์>> วันที่ 31 พ.ค. 2565
➡️ ✨นายธนนท์ พรรพีภาส นายอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นายธนิศร ศรีก๊กเจริญ พัฒนาการอำเภอ พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือ 27 ครัวเรือน ซึ่งเป็นครัวเรือนสงเคราะห์ ในพื้นที่ตำบลคลองวาฬ จำนวน 4 ครัวเรือน ตำบลห้วยทราย จำนวน 15 ครัวเรือน ตำบลเกาะหลัก จำนวน 8 ครัวเรือน ได้มาเยี่ยมพูดคุยให้กำลังใจ และมอบของอุปโภคบริโภค โดยได้รับการสนับสนุนจากวัดเกาะหลัก พระอารามหลวง
ณ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อาจเป็นรูปภาพของ 41 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
(Visited 9 times, 1 visits today)