ผู้ว่าประจวบฯ พร้อมนายกเหล่ากาชาด ลงพื้นที่พบปะให้กำลังใจและให้ความช่วยเหลือครัวเรือนตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางฐิตยาภา เจริญเหรียญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และคณะเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยนายดำรงค์ มากระจัน พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายธนนท์ พรรพีภาส นายอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ และนายธนิศร ศรีก๊กเจริญ พัฒนาการอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่ตำบลเกาะหลัก โดยมีนายสุวิทย์ เยื่อใย นายกอบต.เกาะหลัก และนายธนะกิจ แทนคุณ ปลัดอบต.เกาะหลัก ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครัวเรือนตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อพบปะให้กำลังใจ สอบถามสภาพปัญหา ความต้องการของครัวเรือน และร่วมกันกำหนดกิจกรรมการให้ความช่วยเหลือตามความต้องการ จำนวน 2 ครัวเรือน ได้แก่
ครัวเรือนที่ 1 ครัวเรือนของ นางจำรัส เครือมาก 93/1 หมู่ 8 บ้าน หนองแก ตำบลเกาะหลัก สภาพปัญหาคือสภาพบ้านไม่มั่นคงถาวร มีสภาพทรุดโทรม ฝาผนังบ้านมีไม่ครบทั้ง 4 ด้าน ซึ่งนางจำรัส เครือมาก เป็นผู้สูงอายุอาศัยเพียงลำพังในบ้าน มีความพิการที่แขนและนิ้วมือ เนื่องจากอุบัติเหตุไฟไหม้ มีรายได้จากเบี้ยผู้สูงอายุและญาติพี่น้องช่วยเหลือ มีความต้องการซ่อมแซมบ้านที่ชำรุด ผุพัง เนื่องจากวัสดุเป็นสังกะสี มีอายุการใช้งานผ่านมาแล้วค่อนข้างนาน ต้องการซ่อมผนังบ้าน หลังคาบ้าน ประตูและทำหน้าต่างบ้าน เทปูนพื้นบ้านและปรับปรุงห้องน้ำให้สามารถใช้งานได้สะดวกและถูกสุขลักษณะมากขึ้น ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหลักเป็นหน่วยงานหลักในการเข้ามาให้ความช่วยเหลือ โดยกาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้การสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมบ้าน และห้องน้ำ จำนวน 55,000 บาท
ครัวเรือนที่ 2 ครัวเรือนของนางสุชิน พ่วงเจริญ 54/18 หมู่ 4 บ้าน หนองบัว ตำบลเกาะหลัก พบว่าตาบอด 1 ข้าง มีความต้องการให้ช่วยซ่อมซ่อมแซมบ้าน ด้วยการซ่อมหลังคา ทำผนังที่มั่นคง เทพื้นปูน และปรับปรุงห้องน้ำ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหลักเป็นหน่วยงานหลัก ในการเข้ามาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านของครัวเรือนให้มีสภาพการใช้งานที่เหมาะสม โดยได้รับการสนับสนุนจากกาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมบ้านและห้องน้ำ จำนวน 45,000 บาท ทั้งนี้ก่อนเดินทางกลับท่านผู้ว่าราชการฯ นายกเหล่ากาชาดและคณะ ได้มอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่ครัวเรือนทั้ง 2 ครัวเรือนด้วย
(Visited 18 times, 1 visits today)