📢 สพอ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ “ลงพื้นที่ตรวจรับโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา “

วันที่ 17 มีนาคม 2565
🌟🌟 นายธนิศร ศรีก๊กเจริญ พัฒนาการอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับทีมช่างและคณะกรรมการตรวจรับ ลงพื้นที่ตรวจรับแปลง นายจำเริญ แก้วพลอย ม.2 ต. ห้วยทราย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ขนาดพื้นที่ 1 ไร่
🌟🌟ซึ่งผลการตรวจรับเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตรงตามแบบที่กำหนด
(Visited 10 times, 1 visits today)