📢 สพอ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกันมอบสิ่งของอุปโภค บริโภคให้กับครัวเรือนเป้าหมายขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 15 มีนาคม 2565

นายธนนท์ พรรพีภาส นายอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ นำทีม นายธนิศร ศรีก๊กเจริญ พัฒนาการอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ และทีมศจพ.อ. ร่วมกันมอบสิ่งของอุปโภค บริโภคให้กับครัวเรือนเป้าหมายขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ต.ห้วยทราย ต.อ่าวน้อย ต.บ่อนอก
ณ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(Visited 14 times, 1 visits today)