📢✨สพอ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ เยี่ยมชม “ศูนย์เรียนรู้ เกษตรรอบบ้านเศรษฐกิจพอเพียง” ไร่อำนวยชัย เพื่อหาแนวทางพัฒนาและขยายผลการน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ

วันที่ 15 มีนาคม 2565

นายธนนท์ พรรพีภาส นายอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ นายธนิศร ศรีก๊กเจริญ พัฒนาการอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ และ นางอุราวรรณ ภู่เพ็ชร์ เกษตรอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่เยี่ยม ไร่อำนวยชัย “ศูนย์เรียนรู้ เกษตรรอบบ้านเศรษฐกิจพอเพียง” ในวิสัยทัศน์ สร้างเกษตรเพิ่มความมั่นคงทางอาหารบนพื้นฐานหลักเศรษฐกิจพอเพียง ณ 764/1 หมู่ 7 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
มีฐานเรียนรู้ ๙ ฐาน คือ
1.เป็นพอเพียงตามที่พ่อสอน
2.ฝรั่งสีแดงผลไม้สื่อรัก
3.ไก่ไข่พอเพียงพอดี
4.เลี้ยงปลาในวงบาอแบบพอกิน
5.ผักข้างบ้านลดรายจ่ายเพิ่มรายได้
6.เลี้ยงไส้เดือนเลี้ยงพืชเลี้ยงดิน
7.แหนแดงพืชนี้ประโยชน์เยอะ
8.เกษตรลองทำนวัตกรรมใหม่
9.สารชีวภัณฑ์เกษตรปลอดภัย
เพื่อหาแนวทางพัฒนาและขยายผลการน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริเป็นเครื่องมืออันได้ปลูกฝังความขยัน อดทน ไม่โลภ รู้จักอดออม สร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชนจนเป็นแบบอย่างให้แก่หมู่บ้าน และชุมชนอื่นๆ เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขอย่างยั่งยืน
ณ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(Visited 2 times, 1 visits today)